Skip to main content

Get cloudy today with Office 365

. עוברים למחשוב ענן ומתחילים לעבוד מהבית, במשרד ובכל מקום

צור קשר  אודותינו  Member Login  CRM  Lync  שרת דואר  Office PRO  גיבוי מרוחק - בענן  מחשוב ענן לעסקים קטנים  מחשוב ענן לארגונים  עוברים לענן עם אופיס 365   
Google Apps vs Office 365 > Windows 8 עולם חדש עם  > אקרובט לעסקים >  עמוד עסקי בפייסבוק > תיבת צ'אט עם הגולשים > Vsio התחליף המושלם לתוכנת > לוח גרפי >  

 

 

האם GoogleApps הם הדרך לחסוך בהוצאה על IT?כאשר בוחנים את GoogleApps יש לזכור כי לא מדובר בתחליף שווה בערכו למוצרי מיקרוסופט - ועל כן בחישוב ההחזר יש להתייחס למרכיבים רחבים יותר מעלויות השרות  בלבד.

 

לפני שהעסק שלך עובר לעבוד עם GoogleApps חשוב לוודא כי ביררת לעומקן את ההשלכות העסקיות האמיתיות של צעד כזה. 

 

 

האם Google Apps הם הדרך לחסוך בהוצאה על IT? 

 

כאשר בוחנים את Google Apps , יש לזכור כי לא מדובר בתחליף שווה בערכו למוצרי מיקרוסופט - ועל כן בחישוב ההחזר יש להתייחס למרכיבים רחבים יותר מעלויות הרישוי בלבד.


לפני שהעסק שלך עובר לעבוד עם Google Apps , חשוב לוודא כי ביררת לעומקן את ההשלכות העסקיות של צעד כזה
כדאי לקבל החלטה מושכלת

 

ההבדל בין SLA לבין תמיכה - לפי טענת גוגל, היא מספקת שירותים תחת הסכם רמת שירות מוגדר (SLA ) המגובה במסגרת כספית.


עם זאת, מדובר בשיטה למניית נקודות שירות ) Credits ( והיא אינה מתייחסת להשבתות הקצרות מ 10- דקות. המשתמשים יכולים לחוות מספר השבתות בחודש, שכל אחת מהן קצרה מ 10- דקות, מבלי להיות זכאים להחזר.

למעשה, גוגל מגבילה את היקף הפיצוי שהיא מוכנה לספוג מדי חודש, למרות ההיקף המצטבר של ההשבתות.


גוגל מספקת תמיכה ברשת 24/7 , אבל המענה הטלפוני מוגבל לשעות מוגדרות לאורך השבוע כאשר רק תקלות קריטיות שפוגעות ביותר ממחצית המשתמשים בארגון מטופלות בסוף השבוע. ה- SLA של Google אינו מכסה שירותים נוספים שצורפו ל- Google Apps במסגרת Google Labs

 

האם ידעת ש...
שירותי Microsoft Online® מסופקים תחת הסכם שירות מוגדר (SLA) המגובה במסגרת כספית, שמבטיח זמינות של 99.9% ללא הסתייגויות מזמני השבתה כאלו או אחרים.


שירותי Microsoft Online אינם משלבים תכונות ניסיונות בסביבה הקריטית של הלקוחות; והם כן כוללים תמיכה טלפונית בשפות שונות, 24/7 .


בסופו של יום, ה- IT מאבד חלק מהשליטה באבטחה, והעסק עלול להיקלע להוצאות נוספות למתן פתרונות או סתימת פרצות.

 

אבטחה זה יותר מהגבלת גישה לשרת

 

הן גוגל והן מיקרוסופט מיישמות אבטחה פיזית חזקה בגישה למרכז הנתונים ותומכות בתקנים בסיסיים כגון SA570 Type I Iלשירותים. עם זאת, מיקרוסופט מאמינה כי לאבטחה משמעות רחבה יותר ויש להסתכל עליה באופן הוליסטי.

 

למשל גוגל אינה תומכת במשלוח מאובטח של הודעות דוא"ל בין משתמשים, שכוללות חוקים דוגמת "לא להעביר" או "לצפייה בלבד" (בהקשר של ניהול זכויות דיגיטליות). ללא יכולות כאלו גובר הסיכוי לדליפת מסמכים או מידע פרטי מהארגון.

 

משתמשים אולי מסמנים מסמכים כ"חסויים" באמצעות סימן מים - אבל הסמן הוויזואלי יכול להיעלם בהמרה למסמכי גוגל.

 


האם ידעת ש...
שרת Microsoft Exchange בשילוב יישום ה- Outlook תומכים בהטבעת חתימות דיגיטליות על גבי הודעות דוא"ל, באכיפת זכויות דיגיטליות ואפילו בהתרעה על בסיס סוג קובץ.


שרת ה- Exchange , בין אם הוא מותקן בארגון שלך או במרכז הנתונים של מיקרוסופט, תומך באופן מלא  באבטחת טלפונים חכמים - כך שה- IT שלך יכול להיות סמוך ובטוח בכל הנוגע לשכבות האבטחה השונות.
 

גוגל טוענת כי היישומים Docsו - Spreadsheets יכולים להוות תחליף או השלמה ליישומי Office של מיקרוסופט

חווית השימוש הלא-מקוון (Offline) ב- Google Apps תלויה בהתקנת התוסף Google Gears  לדפדפן בכל אחת ואחת מתחנות הקצה, כאשר התוסף אינו נתמך תחת ה SLA.

 

יתרה מכך, חווית השימוש הלא-מקוון דומה יותר למצב "תצוגה בלבד", כאשר המשתמשים אינם יכולים ליצור מסמכים חדשים ולערוך גיליונות אלקטרוניים או מצגות. המשמעות: פחות תפוקה מצד העובדים וסיכון יתר מצד ה-.IT

 

האם ידעת ש...
ניתן לסנכרן קבצים עם SharePoint Workspace כאמצעי יעיל לעבודה לא-מקוונת

בעת חיבור מחדש, המערכת מעדכנת רק את השינויים במסמכים.

בעבודה עם ,Outlookניתן לסמוך באופן מלא על כך שהעבודה נשמרת במלואה.


גוגל טוענת שהיא תומכת ב Outlook

 

בגוגל מציגים את  Google App Sync for Microsoft Outlook®כאמצעי שמחליף את הExchange  ושומר על ה משתמשים מרוצים בעבודה עם .Outlook

המציאות שונה. כלי הסנכרון מספק תמיכה מוגבלת בלבד. 

 

המשמעות עבור ה- IT הינה התקנת ממשקים בצד המשתמש בכל תחנת קצה והגדרת שרת לסנכרון בין ה- LDAP לבין Google apps על מנת ליישם ספר טלפונים גלובלי.

 

כל המורכבות הזו משמעה ויתור על תכונות ולעתים אף תשלום על הדרכות למשתמשים. פגיעה בפרודוקטיביות והטמעה יקרה של תוכנות חדשות. כל אלו, אגב, אינם נתמכים על ידי ה- SLA של  .Google Apps

 

 

 

האם ידעת ש...
כל התכונות של Outlook נתמכות באופן מלא על ידי Exchange הן בפריסה בארגון והן בשימוש כשירות ענן.

 

גוגל טוענת כי פתרה את סוגיית ה -" Offline " כך שניתן ליישם אסטרטגיה של דפדפן בלבד


גוגל אכן מאפשרת להטעין קבצים במספר תצורות ל- Google Apps כדרך להעצמת שיתוף הפעולה.

 

עם זאת, כצעד נגזר גוגל מגבילה את גודל הקבצים וממירה אותם ל – HTML דבר שמוביל לשינוי בתכנים - כגון העלמת תווים או שינוי בפריסה.

 

השינוי בפריסת המסמך עשוי להיות בלתי הפיך ולגרור ריבוי בפניות לתמיכה, סיכון לאובדן מידע ועלויות המרה גבוהות יותר.

 

בנוסף, המשתמשים עשויים להיתקל בחוויית משתמש לא-אחידה ובזמינות שונה של תכונות, כנגזרת מהשוני בין הדפדפנים השונים דרכם הם ניגשים ליישומים.

 

האם ידעת ש...
עם SahrePoint ו- Office Web Apps של מיקרוסופט, בין אם הם מותקנים בארגון או נצרכים בענן, המשתמשים מרוויחים יכולות שיתוף מלאות וחווית משתמש איכותית ברשת, הן מבחינת זמינות התכונות והן מבחינת הנאמנות למקור.

 

בכך יכולים המשתמשים לשתף מסמכים בביטחון והארגון חוסך עלויות תמיכה.

 

 

©2010 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Microsoft, Active Directory, Outlook, and SharePoint are trademarks of the Microsoft group of companies

 

 

האם Google Apps הםהדרךלחסוךבהוצאהעל  ?IT

 

כאשרבוחניםאת Google Apps , ישלזכורכילאמדוברבתחליףשווהבערכולמוצרי מיקרוסופט - ועלכןבחישובההחזרישלהתייחסלמרכיביםרחביםיותרמעלויותהרישויבלבד.

לפנישהעסקשלךעוברלעבודעם Google Apps , חשובלוודאכיביררת לעומקןאת ההשלכותהעסקיותשלצעדכזה.

 

כדאילקבלהחלטהמושכלת

 

ההבדלבין SLA לביןתמיכה

לפיטענתגוגל, היאמספקתשירותיםתחתהסכםרמת שירותמוגדר ) SLA ( המגובהבמסגרתכספית.

עםזאת, מדוברבשיטהלמנייתנקודותשירות ) Credits ( והיאאינה מתייחסתלהשבתותהקצרותמ 10- דקות. המשתמשים יכוליםלחוותמספרהשבתותבחודש, שכלאחתמהן קצרהמ 10- דקות, מבלילהיותזכאיםלהחזר.

 

למעשה, גוגל מגבילהאתהיקףהפיצוישהיאמוכנהלספוגמדיחודש, למרותההיקףהמצטברשלההשבתות.

גוגלמספקתתמיכהברשת 24/7 , אבלהמענההטלפוני מוגבללשעותמוגדרותלאורךהשבועכאשררקתקלות קריטיותשפוגעותביותרממחציתהמשתמשיםבארגון מטופלותבסוףהשבוע. ה- SLA של Google אינומכסה שירותיםנוספיםשצורפול- Google Apps במסגרת

.Google Labs

 

האםידעתש...

שירותי Microsoft Online® מסופקיםתחתהסכםשירותמוגדר ) SLA ( המגובהבמסגרתכספית, שמבטיחזמינות של 99.9% ללאהסתייגויותמזמניהשבתהכאלואואחרים.

שירותי Microsoft Online אינםמשלביםתכונותניסיונות בסביבההקריטיתשלהלקוחות; והםכןכולליםתמיכה טלפוניתבשפותשונות, 24/7 .

בסופושליום, ה- IT מאבדחלק מהשליטהבאבטחה, והעסקעלוללהיקלעלהוצאותנוספות למתןפתרונותאוסתימתפרצות.

 

אבטחהזהיותרמהגבלתגישהלשרת

 

הןגוגלוהןמיקרוסופטמיישמותאבטחהפיזיתחזקה בגישהלמרכזהנתוניםותומכותבתקניםבסיסייםכגון SA570 Type I Iלשירותים. עםזאת, מיקרוסופטמאמינה כילאבטחהמשמעותרחבהיותרוישלהסתכלעליה באופןהוליסטי.

 

למשלגוגלאינהתומכתבמשלוחמאובטחשלהודעות דוא"לביןמשתמשים, שכוללותחוקיםדוגמת "לאלהעביר" או "לצפייהבלבד") בהקשרשלניהולזכויותדיגיטליות(. ללאיכולותכאלוגוברהסיכוילדליפתמסמכיםאומידע פרטימהארגון.

 

משתמשיםאולימסמניםמסמכיםכ"חסויים" באמצעותסימןמים - אבלהסמןהוויזואלייכוללהיעלם בהמרהלמסמכיגוגל.

 

 

האםידעתש...

שרת Microsoft Exchange בשילוביישוםה- Outlook תומכיםבהטבעתחתימותדיגיטליותעלגביהודעותדוא"ל, באכיפתזכויותדיגיטליותואפילובהתרעהעלבסיססוג קובץ.

שרתה- Exchange , ביןאםהואמותקןבארגוןשלך אובמרכזהנתוניםשלמיקרוסופט, תומךבאופןמלא  באבטחתטלפוניםחכמים - כךשה- IT שלךיכוללהיותסמוךובטוחבכלהנוגעלשכבות האבטחההשונות.

 

 

                 

 

גוגלטוענתכיהיישומים Docsו - Spreadsheets יכוליםלהוותתחליףאוהשלמהליישומי Office שלמיקרוסופט

למידע

©2010 Microsoft Corporation. All rights reserved.Microsoft, Active Directory, Outlook, and SharePoint are trademarksof the Microsoft group of companies.

 

חוויתהשימושהלא-מקוון ) Offline ( ב- Google Apps תלויה בהתקנתהתוסף Google Gears  לדפדפןבכלאחתואחת מתחנותהקצה, כאשרהתוסףאינונתמךתחתה  .SLA

 

יתרהמכך, חוויתהשימושהלא-מקווןדומהיותרלמצב "תצוגהבלבד", כאשרהמשתמשיםאינםיכוליםליצור מסמכיםחדשיםולערוךגיליונותאלקטרונייםאומצגות. המשמעות: פחותתפוקהמצדהעובדיםוסיכוןיתר מצדה-.IT

 

האםידעתש...

ניתןלסנכרןקבציםעם SharePoint Workspace כאמצעי יעיללעבודהלא-מקוונת

 

בעתחיבורמחדש, המערכת מעדכנתרקאתהשינוייםבמסמכים.

 

בעבודהעם ,Outlookניתןלסמוךבאופןמלאעלכךשהעבודהנשמרתבמלואה.

 

 

גוגלטוענתשהיאתומכתב Outlook

בגוגלמציגיםאת  Google App Sync for MicrosoftOutlook®כאמצעישמחליףאתהExchange  ושומרעל המשתמשיםמרוציםבעבודהעם .Outlook

 

המציאותשונה. כליהסנכרוןמספקתמיכהמוגבלת בלבד. 

 

המשמעותעבורה- IT הינההתקנתממשקיםבצד המשתמשבכלתחנתקצהוהגדרתשרתלסנכרון ביןה- LDAP לבין Google apps עלמנתליישםספר טלפוניםגלובלי.

 

כלהמורכבותהזומשמעהויתורעלתכונותולעתיםאף תשלוםעלהדרכותלמשתמשים. פגיעהבפרודוקטיביות והטמעהיקרהשלתוכנותחדשות. כלאלו, אגב, אינם נתמכיםעלידיה- SLA של  .Google Apps

 

האםידעתש...

כלהתכונותשל Outlook נתמכותבאופןמלאעלידי Exchange הןבפריסהבארגוןוהןבשימושכשירותענן.

 

 

גוגלטוענתכיפתרהאתסוגייתה -" Offline " כךשניתןליישםאסטרטגיהשלדפדפןבלבד

גוגלאכןמאפשרתלהטעיןקבציםבמספרתצורות ל- Google Apps כדרךלהעצמתשיתוףהפעולה.

 

עםזאת, כצעדנגזרגוגלמגבילהאתגודלהקבציםוממירהאותם ל – HTML דברשמוביללשינויבתכנים - כגוןהעלמתתווים אושינויבפריסה.

 

השינויבפריסתהמסמךעשוילהיות בלתי הפיךולגרורריבויבפניותלתמיכה, סיכוןלאובדן מידעועלויותהמרהגבוהותיותר.

 

בנוסף, המשתמשיםעשוייםלהיתקלבחווייתמשתמש לא-אחידהובזמינותשונהשלתכונות, כנגזרתמהשוניבין הדפדפניםהשוניםדרכםהםניגשיםליישומים.

 

האםידעתש...

עם SahrePoint ו- Office Web Apps שלמיקרוסופט, ביןאםהםמותקניםבארגוןאונצרכיםבענן, המשתמשים מרוויחיםיכולותשיתוףמלאותוחוויתמשתמשאיכותית ברשת, הןמבחינתזמינותהתכונותוהןמבחינתהנאמנות למקור. בכךיכוליםהמשתמשיםלשתףמסמכיםבביטחון והארגוןחוסךעלויותתמיכה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אבטחהזהיותרמהגבלת גישהלשרת 

למשלגוגלאינהתומכתבמשלוחמאובטחשלהודעות דוא"לביןמשתמשים, שכוללותחוקיםדוגמת "לאלהעביר" או "לצפייהבלבד") בהקשרשלניהולזכויותדיגיטליות(. ללאיכולותכאלוגוברהסיכוילדליפתמסמכיםאומידע פרטימהארגון.

 

הןגוגלוהןמיקרוסופטמיישמות  בטחהפיזיתחזקה בגישהלמרכזהנתוניםותומכותבתקניםבסיסייםכגון SA570 Type I Iלשירותים. עםזאת, מיקרוסופטמאמינה כילאבטחהמשמעותרחבהיותרוישלהסתכלעליה באופןהוליסטי

 

 

משתמשיםאולימסמניםמסמכיםכ"חסויים" באמצעותסימןמים - אבלהסמןהוויזואלייכוללהיעלם בהמרהלמסמכיגוגל.

 

 

האםידעתש...

שרתMicrosoft Exchange בשילוביישוםה- Outlookתומכיםבהטבעתחתימותדיגיטליותעלגביהודעותדוא"ל,באכיפתזכויותדיגיטליותואפילובהתרעהעלבסיססוג קובץ.

שרתה- Exchange , ביןאםהואמותקןבארגוןשלך אובמרכזהנתוניםשלמיקרוסופט, תומךבאופןמלא  באבטחתטלפוניםחכמים - כךשה- IT שלךיכוללהיותסמוךובטוחבכלהנוגעלשכבות האבטחההשונות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ההבדלביןSLA  לביןתמיכה

לפיטענתגוגל, היאמספקתשירותיםתחתהסכםרמת שירותמוגדרSLA  המגובהבמסגרתכספית.

 

עםזאת, מדוברבשיטהלמנייתנקודותשירות (Credits ) והיאאינה מתייחסתלהשבתותהקצרותמ 10- דקות. המשתמשים יכוליםלחוותמספרהשבתותבחודש, שכלאחתמהן קצרהמ 10- דקות, מבלילהיותזכאיםלהחזר.

 

למעשה, גוגל מגבילהאתהיקףהפיצוישהיאמוכנהלספוגמדיחודש, למרותההיקףהמצטברשלההשבתות.

גוגלמספקתתמיכהברשת 24/7 , אבלהמענההטלפוני מוגבללשעותמוגדרותלאורךהשבועכאשררקתקלות קריטיותשפוגעותביותרממחציתהמשתמשיםבארגון מטופלותבסוףהשבוע. ה- SLA שלGoogle אינומכסה שירותיםנוספיםשצורפול- Google Apps במסגרת.Google Labs

 

 

 

 

 

האםידעתש...

שירותיMicrosoft Online® מסופקיםתחתהסכםשירותמוגדר ) SLA ( המגובהבמסגרתכספית, שמבטיחזמינות של 99.9% ללאהסתייגויותמזמניהשבתהכאלואואחרים.

 

 

שירותיMicrosoft Online אינםמשלביםתכונותניסיונות בסביבההקריטיתשלהלקוחות; והםכןכולליםתמיכה טלפוניתבשפותשונות, 24/7 .

בסופושליום, ה- IT מאבדחלק מהשליטהבאבטחה, והעסקעלוללהיקלעלהוצאותנוספות למתןפתרונותאוסתימתפרצות.

 

גוגלטוענתכיפתרהאתסוגייתה -" Offline " כךשניתןליישםאסטרטגיהשלדפדפןבלבד

 

 

גוגלאכןמאפשרתלהטעיןקבציםבמספרתצורות ל- Google Apps כדרךלהעצמתשיתוףהפעולה.

עםזאת, כצעדנגזרגוגלמגבילהאתגודלהקבציםוממירהאותם ל – HTML דברשמוביללשינויבתכנים - כגוןהעלמתתווים אושינויבפריסה.

 

השינויבפריסתהמסמךעשוילהיות בלתי הפיךולגרורריבויבפניותלתמיכה, סיכוןלאובדן מידעועלויותהמרהגבוהותיותר.

 

בנוסף, המשתמשיםעשוייםלהיתקלבחווייתמשתמש לא-אחידהובזמינותשונהשלתכונות, כנגזרתמהשוניבין הדפדפניםהשוניםדרכםהםניגשיםליישומים.

 

האםידעתש...

עםSahrePoint ו- Office Web Apps שלמיקרוסופט,ביןאםהםמותקניםבארגוןאונצרכיםבענן, המשתמשים מרוויחיםיכולותשיתוףמלאותוחוויתמשתמשאיכותית ברשת, הןמבחינתזמינותהתכונותוהןמבחינתהנאמנות למקור. בכךיכוליםהמשתמשיםלשתףמסמכיםבביטחון והארגוןחוסךעלויותתמיכה.

 

 

גוגלטוענתכיהיישומיםDocsו - Spreadsheets יכוליםלהוותתחליףאוהשלמהליישומיOfficeשלמיקרוסופט

 

©2010 Microsoft Corporation. All rights reserved.Microsoft, Active Directory, Outlook, and SharePoint are trademarksof the Microsoft group of companies.

 

 

חוויתהשימושהלא-מקוון ) Offline ( ב- Google Apps תלויה בהתקנתהתוסףGoogle Gears  לדפדפןבכלאחתואחת מתחנותהקצה, כאשרהתוסףאינונתמךתחתה  .SLA

 

יתרהמכך, חוויתהשימושהלא-מקווןדומהיותרלמצב "תצוגהבלבד", כאשרהמשתמשיםאינםיכוליםליצור מסמכיםחדשיםולערוךגיליונותאלקטרונייםאומצגות. המשמעות: פחותתפוקהמצדהעובדיםוסיכוןיתר מצדה-.IT

 

האםידעתש...

ניתןלסנכרןקבציםעםSharePoint Workspace כאמצעי יעיללעבודהלא-מקוונת

 

בעתחיבורמחדש, המערכת מעדכנתרקאתהשינוייםבמסמכים.

 

 

בעבודהעם ,Outlookניתןלסמוךבאופןמלאעלכךשהעבודהנשמרתבמלואה.