Skip to main content

Get cloudy today with Office 365

. עוברים למחשוב ענן ומתחילים לעבוד מהבית, במשרד ובכל מקום

צור קשר  אודותינו  Member Login  CRM  Lync  שרת דואר  Office PRO  גיבוי מרוחק - בענן  מחשוב ענן לעסקים קטנים  מחשוב ענן לארגונים  עוברים לענן עם אופיס 365   
רישיון קבוע לאנטי וירוס > גוגל דרייב - Google Drive > עבודה מהבית - בקלות > שרת דואר + אתר אינטרנט  > מארזים מוקשחים לטאבלט > מחשבים > ניהול פרוייקטים > OneDrive - SkyDrive > מתווכים >   

    
   


 

   


לפתרונות גיבוי לעסקים בשרתים מאובטחים ומוצפנים בארץ! 

כולל תוכנת ניהול גיבויים בעברית, תמיכת עברית והעברת נתונים מהירה הקישו כאן 


גיבוי, שיתוף ואחסון קבצים, מסמכים ותמונות על גבי שרת
בענן - מוצפן בטוח ומאובטח ביותר - באחריות מיקרוסופט

בקיצור, מעולם לא היה נוח וזול יותר לאחסן ולשתף קבצים!


מהו OneDrive for Business?


 הערה: OneDrive for Business שונה מ-‏‏OneDrive‏,‏ המיועד לאחסון אישי בנפרד ממקום העבודה שלך.

 OneDrive for Business שונה גם מאתר הצוות שלך, המיועד לאחסון מסמכים הקשורים לצוות או לפרוייקט.אחסון מסמכים הקשורים לעבודה שלך וקבצים קשורים

אם אתה משתמש ב- Office 365, אתה מקבל שטח אחסון של ‎25 GB בענן עבור OneDrive for Business ותוכן אתר קשור. אם ספריית OneDrive for Business שלך מתארחת בשרת SharePoint בארגון שלך, מנהלי הארגון קובעים את כמות שטח האחסון הזמינה.


כל הקבצים שאתה מאחסן ב- OneDrive for Business הנם פרטיים בהתחלה - רק אתה יכול לראות אותם - אלא אם אתה מחליט לשתף אותם. באפשרותך לשתף בקלות קובץ עם כל אדם בארגון על-ידי הצבתו בתיקיה 'משותף עם כולם', לדוגמה.


באפשרותך גם לשתף קבצים עם עמיתים לעבודה ספציפיים כדי לשתף פעולה בפרוייקטים. אם נכנסת ל- Office 365, ייתכן שתוכל אפילו לשתף עם שותפים מחוץ לארגון שלך, בהתאם למה שהחברה שלך מתירה.
השוואת תוכניות (OneDrive אישי מול עסקי)
שם השירות
     
 
נפח קבצים ותקיות אישיות  15GB 1TB
עלות חינם 5$ בחודש בלבד
תוספת 3GB
 

בחינם בגיבוי תמונות מההטלפון

 

התוכנית כוללת נפח עצום 1TB
כלולים בחבילה שבתשלום
שירות לעסקים בכל גודל

*  מנוהל יותר (הרשאות)

*  מאובטח יותר

*  מקושר למנוי עסקי קיים

 

תוספת 100GB
 

50$ לחודש - תשלום שנתי

תוספת 200GB
 

100$ לחודש - תשלום שנתי

  להצטרפות - הקש כאן

 לרכישת מנוי - הקש כאן
לחודש חינם  -  הקש כאן

            * חודש חינם - במסגרת רישוי אופיס 365 ל-25 משתמשים.תכונות
   
   
יצירה ועריכת קבצי אופים בענן
 יש יש
ממשק חיבור לאופיס
 יש יש
עבודה בזמן אמת על מסמכי אופיס
 יש יש
עדכוני גרסה אוטומטיים
 יש יש
תמיכה באמצעי זיהוימתקדמים
   יש
ממשק ניהול (עסקי) מתקדם
   יש
תמיכה בתקני SSO/ADFS 
 יש
שירותים מתקדמים מובנים
 
 יש
     
                                                                                                                                                                         
האם המחשב שלך מוגן מוירוסים ואיומים ברשת ???


חידושיםועדכוניםב OneDrive for Business  - בקרוב

 

תוכנתהסנכרוןהחדשה  

 

עלבסיסתוכנתהסנכרוןשל OneDrive הפרטי, נבנתהתוכנתהסנכרוןהחדשהשלOneDrive for Business המסירהאתמגבלותהסנכרוןשהיועדכה - מגבלת  20,000הפריטיםוכעתניתןלבצעבחירת תיקיותלסנכרון Selective Sync  כלומר, גםאםב- OneDrive שלכםיותרמ - 20,000תוכלולבצעסנכרוןואףלבחור בסנכרוןשלתיקיותספציפיות.

 

בעתהתקנתתוכנתהסנכרוןהחדשה, תוכנתהסנכרון הקודמת, אשרהתבססהעל Groove והגיעהכחלקמגרסאות Office תיכנסלמצבDisabled   בעתלחיצהעל,Sync תוכנתהסנכרוןהחדשהתיכנסלפעולה, מסךה  " Sync your OneDrive files to this PC" יאפשרלבחורלסנכרןאתכללהתיקיותוהקבצים אולחילופיןלבחורבתיקיות/קבציםספציפייםלסנכרון.

 

בנוסף, ניתןלראותכעתגםאת גודלהתיקיותוהקבציםלידשמם. אותההחוויהבדיוקתוצגגםבOneDrive for Business 

 

יחדעםהסרתהמגבלותוהאפשרותלסנכרוןסלקטיבי, שופרואמינותהסנכרון,הביצועים, וניתןיהיהלסנכרןקבציםבגודלשל  10GB – מגבלתהקובץתשתנהבקרוב.

עםשחרורהגרסההסופית יאוחדותוכנותהסנכרון של OneDrive ו OneDrive for Business- כךשתוכנהאחתתהיהאחראיתלשני המוצריםהללו. ניתןלראותשבמסךההגדרותניתןלבחורלהגדירבפעםאחתאת החשבוןהפרטיואתהחשבוןהעסקי. 

 

התצוגהבסייר  Windowsהשתנתהגםכן, וכעתניתןיהיהלראותבבירוראת OneDriveהפרטיוהעסקיעלפיההפרדההבאה:

 

ממשקמשתמשמשודרג )זמיןלשימוש(

 

עיצובחדש- ממשקהמשתמשעברמתיחתפניםוכעתהואזההל- OneDrive הפרטי.ממשקה- Web ב OneDrive for  Business  נבנהכSingle Page Application  וכמובןResponsive כלומרהממשקיתאיםאתעצמולמכשירבונפתחבעת הרחבהאוהקטנהשלגודלחלוןהדפדפן, ממשק OneDrive for Business יתאיםאת עצמו. בנוגעל- Single Page  Application  פעולותשנבצעבממשקלא יחייבו מעברבין דפים, הניווטביןהאפשרויותלתפריטיםתתבצעבצורהחלקה. לדוגמא, מעבראלסל המחזוריפתחחלוןצףמעלהממשקולאיבצעמעברלעמודחדש.

 

יכולותחדשותבנוסףלקליקימניעםאפשרויותקיצורחדשות, התווספויכולות מהירותשלהעתק/הדבק/העבר, גרירהשלמספרקבציםאחדאחריהשני, גרירת תיקיותוהעברתןלרמהגבוהיותרבהיררכייתהתיקיות. מעונייניםלהעביר מספרקבציםבמקביל?פשוטמאד,בצעובחירהשלמספרקבציםעםהעכברבדיוק כמוב- Windows Explorer והעבירולמקוםהמיועדחובביקיצוריםבמקלדת?גםאלו התווספו בחירתכללהקבציםעם ALT+A , מעברביןקבציםבאמצעות TAB וכו'.

 

תצוגותחדשותלחיצהעלקובץ, תפתחמצדימין )אםהממשקמוגדרבאנגלית(  את ה- Preview שלהקובץ    Meta-Data וכמובןעםמישותףהקובץ. מעונייניםלצפות בקבציםבתצוגת Preview ולאכתיקיות? כעתניתן - באמצעותכפתורהחלפתהתצוגות.

 

שיתוףבעתשיתוףקבצים, ניתןיהיהלהגדיר Expiration Day לאפשרות Get a Link . כלומר, הקישור שנוצר נועד לאפשר למשתמשצפייה או עריכתהקובץיפוג אוטומטיתלאחרמספרהימיםשהוגדר.בנוסף, ניתןליצורקישורלשיתוףלקריאהאועריכה, עםהאפשרותלחייב לבצעהתחברותעםמשתמשוסיסמהאועםאפשרותגםללאצורךבסיסמה.

 

אפליקציותMobile משופרות )זמיןלשימוש(

 

במצבלא מקוון ניתןיהיהלגשתאלקבציםמה- OneDrive העסקי.

 

משתמשי? iOS  כעתבבחירהשלקובץיפתחתפריטחדששלאפשרויותבחירה.מעונייניםלהוסיףהערות, מרקרושינוייםלקבציי?PDF כעתניתןלבצעזאתבקלות.בעתפתיחתקבצי PDF מתוך iOS , ממשקהעריכההחדשהל PDF ייכנסלפעולה.